۱۱ نکته درباره اتاق نوجوانان

517

به دلیل اینکه نوجوان ھا ھمیشه به دنبال آزادی و آرامش ھستند، به طور معمول به فضایی بزرگ ھم نیاز دارند تا به طور نسبی نیازھایشان فراھم شود. در ستون این ھفته به چند نکته در مورد اینکه چطور نوجوان ھا را خوشحال کنیم و نیز اینکه چطور کاری کنیم که از اتاق خود راضی باشند، اشاره می شود.


نکته اول، استفاده از بالش ھای دکوری، فرش ھای کوچک، آباژورھای پایه بلند و تابلوھای دیواری می تواند فضایی شاعرانه و دوست داشتنی در اتاق
نوجوانان خلق کند.


نکته دوم، بوردھای بزرگ دیواری و یا مجموعه ای از عکس ھای مورد علاقه شان، تکه ھایی از مجله ھایی که دوستش دارند، اینھا ھمه از مواردی است که نوجوانان بین سن ١٢تا ١٩سالگی به آنھا عmقه مند ھستند. با استفاده از این موارد می توانید فضایی را که باب میل نوجوان ھاست
خلق کنید.


نکته سوم، ایده ھای خلاقانه، مانند مجموعه ای از ماسک ھا یا شمشیرھایی که به صورت ضربدری قرار گرفته اند، چاقوی شکار، زره ھای تزیینیپ ھمه می توانند بسیار جذاب باشند و فضایی کاملا متفاوت را به وجود آورند.


نکته چھارم، چراغ ھای مطالعه زیبا و جاشمعی ھای کوچک و زیبا که اشکال و طرح ھای مختلف دارند و ھمچنین اگر مطابق سلیقه نوجوان شما انتخاب شوند، می توانند فرزند شما را به درس خواندن تشویق کند.


نکته پنجم، صندلی ھای کوسن مانند بزرگ که زیرشان ”یه ای محکم دارد و می توان آنھا را در رنگ ھای مختلف با ھم ست کرد، می توانند دکور مناسبی برای گوشه ای از اتاق باشند.


نکته ششم، صندلی ھای تاشو نیز گزینه ھای مناسبی ھستند و فضای کوچکی را اشغال می کنند.


نکته ھفتم، صندلی ھای راحتی غلاوه بر زیبایی که به اتاق اضافه می کنند، می توانند جھت پذیرایی از دوستان فرزندانتان که برای تماشای فیلم یا درس خواندن به دیدارشان می آیند، گزینه ھای خوبی باشند. ھمچنین می توانید این صندلی ھا را با کوسن ھای بزرگ و رنگی دکور کنید.


نکته ھشتم، نوجوان ھایی که اتاقشان را با خواھر یا برادرشان تقسیم می کنند، برای داشتن فضای خصوصی می توانند از پرده ھای وسط اتاق و یا تخت ھای کاناپه ای استفاده کنند.


نکته نھم، برای داشتن جایی جھت نگھداری وسایل مورد نیازشان مانند وسایل مرتب کردن موھا، سی دی ھا، لباس ھای کثیف و مجله ھا می توانید از سبد و آویزھای لوله ای استفاده کنید.


نکته دھم، با قرار دادن یک کاناپه اضافی در اتاق و یا یک ست کاناپه تخت خواب شو که به عنوان تخت خوابی برای دوستانشان به کار رود می توان
یک حال خصوصی در اتاق برایشان به وجود آورد.


نکته یازدھم، با داشتن یک میز کامل استاندارد، ھمراه با یک کامپیوتر شخصی به ھمراه صندلی راحت نوجوان ھا می توانند به راحتی برای مدت طو”نی درس بخوانند بدون اینکه پشتشان درد بگیرد. فضای درس خواندن برای نوجوان ھا یکی از مھم ترین فضاھایی است که باید با دقت دکور
شود.

مطالب پیشنهادی